Consell Escolar

Què és el Consell Escolar?

El Consell Escolar de l’Escola és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Es compon dels següents membres: la directora, la cap d’estudis, un regidor o representant de l’Ajuntament, cinc representants de l’alumnat, cinc representants del professorat i un representant del personal d’administració i serveis (PAS) i el secretari, amb veu, però sense vot.

La principal funció dels representants és la de fer de portaveu en les sessions del Consell Escolar dels suggeriments, preguntes i queixes que qualsevol alumne/a, professor/a o PAS a iniciativa pròpia o mitjançant els seus delegats o les seves delegades els puguin fer arribar.

Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa. (BOE núm. 295, de 10 de desembre de 2013) (...) Article 127.

Competències del Consell Escolar

 1. Avaluar els projectes i les normes què es refereix el capítol II del títol V d’aquesta Llei orgànica.
 2. Avaluar la programació general anual del centre, sense perjudici de les competències del claustre del professorat, en relació amb la planificació i l’organització docent.
 3. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.
 4. Participar en la selecció del director del centre, en els termes que estableix aquesta Llei orgànica. Ser informat del nomenament i el cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si s’escau, previ acord dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director.
 5. Informar sobre l’admissió dels alumnes i les alumnes, amb subjecció al que estableixen aquesta Llei orgànica i les disposicions que la despleguin.
 6. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atinguin a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el Consell Escolar, a instància de pares, mares o tutors legals, pot revisar la decisió adoptada i proposar, si s’escau, les mesures oportunes.
 7. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre, la igualtat entre homes i dones, la igualtat de tracte i la no discriminació per les causes a què es refereix l’article 84.3 d’aquesta Llei orgànica, la resolució pacífica de conflictes i la prevenció de la violència de gènere.
 8. Promoure la conservació i la renovació de les instal·lacions i de l’equip escolar i emetre informe sobre l’obtenció de recursos complementaris, d’acord amb el que estableix l’article 122.3.
 9. Emetre informe sobre les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.
 10. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en les quals participi el centre.
 11. Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, així com sobre els altres aspectes relacionats amb la seva qualitat.
 12. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per l’administració educativa.