Solicitud para la adaptación de las pruebas

  • Les possibles adaptacions estan regulades per l'annex 3 de la convocatòria de les proves.
  • Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació s’hauran de presentar per escrit en la Secretaria de l’EOI.
  • Imprès de la sol·licitud
  • S’hi faran constar els motius al·legats i la petició d’adaptació concreta.
  • No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.
  • L’EOI comunicarà per escrit (normalment per correu electrònic) la resolució de la sol·licitud.