Cursos semipresencials

Els cursos en modalitat semipresencial consten d’una sessió setmanal de dues hores i mitja al centre, en horari de tarda, i es duen a terme d’octubre a maig. La resta d’hores, fins a arribar a les 120 de durada de tot el curs, es treballa en un entorn virtual d’aprenentatge, (Google Classroom, Edmodo, Moodle o similar) realitzant les tasques suggerides pel professor. Això equival a un treball individual a casa de dues o tres hores aproximadament. La càrrega lectiva del curs es reparteix de manera igual entre el treball presencial al centre i el treball individual en línia. En aquesta modalitat de cursos es requereix que l’alumnat disposi d’un ordinador amb connexió de banda ampla a Internet i autonomia d’aprenentatge sobre la tutela del professor.

Alguns dels cursos semipresencials que ofereix l’Escola Oficial d’Idiomes formen part del programa de formació de la Conselleria d’Educació i són gratuïts per als docents en actiu. La convocatòria s’obre al mes de juny i, en cas que hi hagi places vacants, s’ofereixen al mes de setembre. L’alumnat dels cursos d’anglès per a docents ha d’assistir de manera obligatòria a les sessions presencials.

Avaluació

Els cursos es divideixen entre cursos de no certificació i cursos de certificació. Els cursos de no certificació corresponen als nivells Bàsic A1, Intermedi B2.1 i Avançat C1.1. Els cursos de certificació corresponen als nivells Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2.2, Avançat C1.2 i Avançat C2.

Idiomes i nivells

Nivells de no certificació

Els nivells de no certificació (A1, B2.1 i C1.1) s'assoleixen a través de l'avaluació contínua i a partir d'un mínim del 70% d'assistència. Es duu a terme un examen o tasca a final del mes de gener i un examen a final del mes de maig o a principis de juny. A més, el setembre es duu a terme una convocatòria extraordinària per aprovar aquelles parts no superades el maig/juny. Es realitza una avaluació d'aprofitament: l’alumnat promociona de curs sempre que hagi obtingut un mínim del 50% global i en cadascuna de les parts avaluades.

Nivells de certificació

Els nivells de certificació (A2, B1, B2, C1 i C2) s'assoleixen a partir de la superació de les proves oficials de nivell, a les quals dóna dret la matrícula al curs i que es convoquen de forma ordinària al maig/juny i de forma extraordinària al setembre. Igualment, al mes de gener es fa un examen de mostra, sense computar en la nota final.

En els nivells de certificació, cal obtenir un mínim del 65% de la puntuació total i un mínim del 50% de cadascuna de les cinc parts. A la convocatòria extraordinària de setembre, l’alumne està exempt de realitzar les parts superades amb un 50% o més en la convocatòria de juny. Malgrat això, pot presentar-se de nou a aquestes parts si calcula que la suma total tal vegada no li donarà per arribar al 65% global i obtenir així el certificat corresponent. Igualment, si ho desitja, pot presentar-se de nou a aquelles parts en què hagi obtingut un 65% o més. En aquest cas, preval la nota més alta. No es podria tornar a presentar al setembre si al juny ja ha obtingut un 65% global i per tant té dret a certificat de nivell.

L’alumne que no hagi obtingut un mínim del 65% de la puntuació total i un mínim del 50% de la puntuació en cadascuna de les cinc parts rebrà la qualificació final de NO APTE en la prova de certificació de competència general i no certificarà. No obstant això, en cas que tingués totes les parts superades amb un mínim del 50% podrà promocionar al curs següent. És a dir, pot accedir al curs següent sense obtenir la certificació. Si vol obtenir el certificat, pot presentar-se el curs següent en la modalitat lliure de la prova de certificació. Podria també presentar-se a la prova de certificació d’un nivell superior sense haver obtingut l’anterior.