That’s English!

Atenció al públic

Horari durant el curs:

  • Dilluns de 16:30 a 20:30 h.
  • Dimarts, dimecres i dijous de 17:0 a 19:00 h.

Adreça de correu electrònic: eoi.mahon@thatsenglish.com

Telèfon del centre: 971354328

El programa That's English! també disposa del següent telèfon de teleassistència: 911086101

Característiques del curs

That’s English! és un curs d’anglès a distància creat pel Ministeri d'Educació i impartit per les Escoles Oficials d'Idiomes. És oficial i ajustat al Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. Els alumnes reben el material didàctic que els permet estudiar anglès de forma autònoma des de casa i al seu ritme. A més, per tal d’aprofundir en la pràctica oral i de fer el seguiment del progrés dels alumnes, cada grup compta amb el tutor i les tutories setmanals presencials. Aquestes sessions de tutoria s'adrecen principalment a desenvolupar les destreses comunicatives, especialment d'expressió i d'interacció orals. Atès que es tracta d’un curs d’aprenentatge a distància, l’assistència a la tutoria no és obligatòria per superar el curs, però es recomana que els alumnes l'aprofitin per assolir-ne els objectius.

La matrícula dels cursos de That’s English! es duu a terme entre els mesos de setembre i de desembre. Només es faran aquells cursos que tenguin un mínim de quinze alumnes. Les tutories s'inicien la segona quinzena del mes d’octubre. Enguany començaran a partir de dilluns dia 17.

Nivells del Pla 2000

NivellCursMòdul
BÀSIC1r Bàsic A2Bàsic A2.1
Bàsic A2.2
2n Bàsic A2Bàsic A2.3
Bàsic A2.4
INTERMEDIIntermedi B1Intermedi B1.1
Intermedi B1Intermedi B1.2
1r Intermedi B2Intermedi B2.1
Intermedi B2.2
2n Intermedi B2Intermedi B2.3
Intermedi B2Intermedi B2.4
AVANÇATAvançat C1Avançat C1.1
Avançat C1Avançat C1.2

* Si vau cursar That's English! amb un pla anterior al de 2011 (1993 i 2008), podeu enviar un correu electrònic a l'adreça eoi.mahon@thatsenglish.com i se us confirmarà quin és el nivell que us correspon amb el nou pla.

Consulteu les instruccions sobre l'organització dels nivells dels ensenyaments de règim especial d'anglès en la modalitat d'educació a distància, That's English!, per al curs 2022-2023.

Horaris

CURS*MÒDULHORARIPROFESSORAULA
2n Intermedi B2Intermedi B2.3dilluns de 17:00 a 19:00 horesMarina Cervera4t F
Avançat C1Avançat C1.1dilluns de 19:00 a 21:00 horesMarina Cervera4t F

*Cursos oferts durant aquest curs 2022-23 a l'EOI de Maó, mòduls intermedi B2.3 i avançat C1.1.

Criteris d'avaluació i qualificació

Mòduls Intermedi B2.3 i Avançat C1.1*

Descripció de la prova: La part escrita consta dels apartats de “Reading” (CTE), “Listening” (CTO), “Writing 1” (PCTE) i “Writing 2” (Mediació escrita); la part oral consta de l'apartat “Interaction” (PCTO).

Cada apartat es qualifica amb una puntuació de 10 punts. S’ha de superar cada part amb un 5 (és a dir, s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts sobre 10 en cada apartat). Una nota inferior a 5 en qualsevol part implica no aprovar.

La qualificació final dels mòduls Intermedi B2.3 i Avançat C1.1 serà la mitjana entre les notes obtingudes en cada apartat. Per a superar el mòdul, s’haurà d’obtenir almenys un 50% de la puntuació total, és a dir, 25/50.

En el cas de suspendre alguna part del primer mòdul (Intermedi B2.3, Avançat C1.1) en la convocatòria de febrer, l’alumnat únicament haurà de presentar-se a les parts suspeses en les convocatòries de recuperació.

La superació dels mòduls Intermedi B2.3 i Avançat C1.1 donarà accés directe a la realització de les corresponents proves de certificació dels nivells Intermedi B2 i Avançat C1, respectivament, de les escoles oficials d’idiomes. Al present curs 2022-2023 no existeix l’opció de fer l’examen del 2n mòdul (Intermedi B2.4 i Avançat C1.2). La superació d’aquestes proves de certificació dona lloc als certificats acreditatius del nivell corresponent, i en el cas del nivell Intermedi B2, accés immediat al primer mòdul del nivell següent.

*En aquesta taula s'indiquen en negreta els mòduls que durant aquest curs 2022-23 s'ofereixen a l'EOI de Maó:

NIVELLCURSMÒDUL
INTERMEDI2n Intermedi B2Intermedi B2.3
Intermedi B2Intermedi B2.4
AVANÇATAvançat C1Avançat C1.1
Avançat C1Avançat C1.2

Calendari d'exàmens

Proves de certificació

PROVES DE CERTIFICACIÓ MAIG JUNY

Horari i duració de les proves

Intermedi B2Avançat C1

Prova escrita

29 de maig a les 16 h5 de juny a les 16 h

Prova oral

* Horari a convenir amb el professor el dia de la prova escrita

31 de maig12 de juny

Intermedi B2.3 i Avançat C1.1

ExàmensRecuperacions

Prova escrita

Dijous, 9 de febrer a les 18 h

Dijous, 27 d'abril a les 17 h

Dimarts, 6 de juny a les 17 h

* La prova escrita serà presencial.

Prova oral presencial

* Horari a convenir amb el professor el dia de la prova escrita

Dilluns, 13 de febrer

Divendres, 28 d'abril

Dimarts, 6 de juny

* La prova oral es durà a terme un cop finalitzada l'escrita.

Consulteu el Calendari d'exàmens 2022-2023

Matrícula

Terminis

TERMINIS

Accés a la Prova d'anivellació de That's English!

Del dia 16 de setembre a les 9 h fins al dia 15 de desembre.

Accés a la Matrícula online.

Del 26 de setembre al 15 de desembre.

Preus i descomptes

Documentació​

La documentació requerida s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic eoi.mahon@thatsenglish.com:

  • Fotocòpia del DNI.
  • Reguard de la matrícula online.
  • Justificant de l'abonament de les taxes.
  • Document justificatiu de l'exempció o el descompte, si és el cas.
  • Certificat del nivell anterior al qual es matricula o, en cas de no tenir-lo, el justificant de la prova de la Valoració Inicial de l'Alumne (VIA). Si teniu dubtes amb relació al nivell al qual us podeu matricular, consulteu els criteris d'admissió.
  • Autorització d'ús de dades personals d'imatge i veu (Model alumne major d'edat / Model alumne menor d’edat)