That’s English!

Atenció al públic

L'administració del programa That's English! està centralitzada a l'EOI de Palma

Adreça de correu electrònic: eoi.mahon@thatsenglish.com

Telèfon d'assistència: 91 108 61 01

Característiques del curs

That’s English! és un curs d’anglès a distància creat pel Ministeri d'Educació i impartit per les Escoles Oficials d'Idiomes. És oficial i ajustat al Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. Els alumnes reben el material didàctic que els permet estudiar anglès de forma autònoma des de casa i al seu ritme. A més, per tal d’aprofundir en la pràctica oral i de fer el seguiment del progrés dels alumnes, cada grup compta amb el tutor i les tutories setmanals presencials. Aquestes sessions de tutoria s'adrecen principalment a desenvolupar les destreses comunicatives, especialment d'expressió i d'interacció orals. Atès que es tracta d’un curs d’aprenentatge a distància, l’assistència a la tutoria no és obligatòria per superar el curs, però es recomana que els alumnes l'aprofitin per assolir-ne els objectius.

La matrícula dels cursos de That’s English! es duu a terme entre els mesos de setembre i de desembre. Només es faran aquells cursos que tenguin un mínim de quinze alumnes. Les tutories s'inicien la segona quinzena del mes d’octubre. Enguany començaran a partir de dilluns dia 17.

Nivells del Pla 2000

NivellCursMòdul
BÀSIC1r Bàsic A2Bàsic A2.1
Bàsic A2.2
2n Bàsic A2Bàsic A2.3
Bàsic A2.4
INTERMEDIIntermedi B1Intermedi B1.1
Intermedi B1Intermedi B1.2
1r Intermedi B2Intermedi B2.1
Intermedi B2.2
2n Intermedi B2Intermedi B2.3
Intermedi B2Intermedi B2.4
AVANÇATAvançat C1Avançat C1.1
Avançat C1Avançat C1.2

* Si vau cursar That's English! amb un pla anterior al de 2011 (1993 i 2008), podeu enviar un correu electrònic a l'adreça eoi.mahon@thatsenglish.com i se us confirmarà quin és el nivell que us correspon amb el nou pla.

Consulteu les instruccions sobre l'organització dels nivells dels ensenyaments de règim especial d'anglès en la modalitat d'educació a distància, That's English!, per al curs 2022-2023.

Horaris i oferta cursos a l'EOI de Maó

CURSMÒDULHORARIPROFESSORAULA
2n Bàsic A2

Bàsic A2.3

Bàsic A2.4

Dimecres de 16:30 a 18:30

Dimecres de 16:30 a 18:30

Soledad Rotger

Soledad Rotger

2n F
Intermedi B1

Intermedi B1.1

Intermedi B1.2

Dimecres de 18:30 a 20:30

Dimecres de 18:30 a 20:30

Soledad Rotger

Soledad Rotger

2n F
2n Intermedi B2

Intermedi B2.3

Intermedi B2.4

Dimarts de 16:45 a 18:45

Dimarts de 16:45 a 18:45

Marina Cervera

Marina Cervera

2n F
Avançat C1

Avançat C1.1

Avançat C1.2

Dimarts de 18:45 a 20:45

Dimarts de 18:45 a 20:45

Marina Cervera

Marina Cervera

2n F

Criteris d'avaluació i qualificació

Mòduls Intermedi B2.3 i Avançat C1.1*

Descripció de la prova: La part escrita consta dels apartats de “Reading” (CTE), “Listening” (CTO), “Writing 1” (PCTE) i “Writing 2” (Mediació escrita); la part oral consta de l'apartat “Interaction” (PCTO).

Cada apartat es qualifica amb una puntuació de 10 punts. S’ha de superar cada part amb un 5 (és a dir, s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts sobre 10 en cada apartat). Una nota inferior a 5 en qualsevol part implica no aprovar.

La qualificació final dels mòduls Intermedi B2.3 i Avançat C1.1 serà la mitjana entre les notes obtingudes en cada apartat. Per a superar el mòdul, s’haurà d’obtenir almenys un 50% de la puntuació total, és a dir, 25/50.

En el cas de suspendre alguna part del primer mòdul (Intermedi B2.3, Avançat C1.1) en la convocatòria de febrer, l’alumnat únicament haurà de presentar-se a les parts suspeses en les convocatòries de recuperació.

La superació dels mòduls Intermedi B2.3 i Avançat C1.1 donarà accés directe a la realització de les corresponents proves de certificació dels nivells Intermedi B2 i Avançat C1, respectivament, de les escoles oficials d’idiomes. Al present curs 2022-2023 no existeix l’opció de fer l’examen del 2n mòdul (Intermedi B2.4 i Avançat C1.2). La superació d’aquestes proves de certificació dona lloc als certificats acreditatius del nivell corresponent, i en el cas del nivell Intermedi B2, accés immediat al primer mòdul del nivell següent.

*En aquesta taula s'indiquen en negreta els mòduls que durant aquest curs 2022-23 s'ofereixen a l'EOI de Maó:

NIVELLCURSMÒDUL
INTERMEDI2n Intermedi B2Intermedi B2.3
Intermedi B2Intermedi B2.4
AVANÇATAvançat C1Avançat C1.1
Avançat C1Avançat C1.2

Calendari d'exàmens

Proves de certificació

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE

Horari i duració de les proves

Intermedi B2*Avançat C1**

Prova escrita

4 de setenbre

a les 16 h

6 de setembre

a les 16 h

Prova oral

Horari a convenir amb el professor el dia de la prova escrita

18 de setembre

(pendent de confirmació)

19 de setembre

(pendent de confirmació)

* Només per a aquells alumnes que han superat el mòdul B2.3

**Només per a aquells alumnes que han superat el mòdul C1.1

Matrícula

Terminis

TERMINIS

Accés a la Prova d'anivellació de That's English!

Accés a la Matrícula online.

Del 18 de setembre al 15 de desembre

Preus i descomptes

Documentació​

La documentació requerida s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic eoi.mahon@thatsenglish.com:

  • Fotocòpia del DNI.
  • Reguard de la matrícula online.
  • Justificant de l'abonament de les taxes.
  • Document justificatiu de l'exempció o el descompte, si és el cas.
  • Certificat del nivell anterior al qual es matricula o, en cas de no tenir-lo, el justificant de la prova de la Valoració Inicial de l'Alumne (VIA). Si teniu dubtes amb relació al nivell al qual us podeu matricular, consulteu els criteris d'admissió.
  • Autorització d'ús de dades personals d'imatge i veu (Model alumne major d'edat / Model alumne menor d’edat)