That’s English!

Atenció al públic

Horari durant el curs:

  • Dilluns de 16:00 a 20:00 h.
  • Dimarts, dimecres i dijous de 17:00 a 19:00 h.

Adreça de correu electrònic: eoi.mahon@thatsenglish.com

Telèfon del centre: 971354328

El programa That's English! també disposa del següent telefon de teleassistència: 911086101

Matrícula

Terminis

TERMINIS

Accés a la Prova d'anivellació de That's English!

Del dia 16 de setembre a les 9 h fins al dia 15 de desembre.

Accés a la Matrícula online.

Del 26 de setembre al 15 de desembre.

Preus i descomptes

Documentació​

La documentació requerida s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic eoi.mahon@thatsenglish.com:

  • Fotocòpia del DNI.
  • Reguard de la matrícula online.
  • Justificant de l'abonament de les taxes.
  • Document justificatiu de l'exempció o el descompte, si és el cas.
  • Certificat del nivell anterior al qual es matricula o, en cas de no tenir-lo, el justificant de la prova de la Valoració Inicial de l'Alumne (VIA). Si teniu dubtes amb relació al nivell al qual us podeu matricular, consulteu els criteris d'admissió.
  • Autorització d'ús de dades personals d'imatge i veu (Model alumne major d'edat / Model alumne menor d’edat)

Característiques del curs

That’s English! és un curs d’anglès a distància creat pel Ministeri d'Educació i impartit per les Escoles Oficials d'Idiomes. És oficial i ajustat al Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. Els alumnes reben el material didàctic que els permet estudiar anglès de forma autònoma des de casa i al seu ritme. A més, per tal d’aprofundir en la pràctica oral i de fer el seguiment del progrés dels alumnes, cada grup compta amb el tutor i les tutories setmanals presencials. Aquestes sessions de tutoria s'adrecen principalment a desenvolupar les destreses comunicatives, especialment d'expressió i d'interacció orals. Atès que es tracta d’un curs d’aprenentatge a distància, l’assistència a la tutoria no és obligatòria per superar el curs, però es recomana que els alumnes l'aprofitin per assolir-ne els objectius.

La matrícula dels cursos de That’s English! es duu a terme entre els mesos de setembre i de desembre. Només es faran aquells cursos que tenguin un mínim de quinze alumnes. Les tutories s'inicien la segona quinzena del mes d’octubre. Enguany començaran a partir de dilluns dia 17.

Nivells del Pla 2000

NivellCursMòdul
BÀSIC1r Bàsic A2Bàsic A2.1
Bàsic A2.2
2n Bàsic A2Bàsic A2.3
Bàsic A2.4
INTERMEDIIntermedi B1Intermedi B1.1
Intermedi B1Intermedi B1.2
1r Intermedi B2Intermedi B2.1
Intermedi B2.2
2n Intermedi B2Intermedi B2.3
Intermedi B2Intermedi B2.4
AVANÇATAvançat C1Avançat C1.1
Avançat C1Avançat C1.2

* Si vau cursar That's English! amb un pla anterior al de 2011 (1993 i 2008), podeu enviar un correu electrònic a l'adreça eoi.mahon@thatsenglish.com i se us confirmarà quin és el nivell que us correspon amb el nou pla.

Consulteu les instruccions sobre l'organització dels nivells dels ensenyaments de règim especial d'anglès en la modalitat d'educació a distància, That's English!, per al curs 2022-2023.

Horaris

CURSHORARIPROFESSORAULA
2n Intermedi B2dilluns de 17:00 a 19:00 horesMarina Cervera4t F
Avançat C1dilluns de 19:00 a 21:00 horesMarina Cervera4t F

Calendari d'exàmens