Matrícula de setembre curs 2024-25 (En construcció cat.)

* Abans d'efectuar el tràmit, llegiu atentament tota la informació de més avall amb relació al procés de matriculació

Terminis i accés als tràmits

Del ___ al ____ de setembre

ANTICS ALUMNES OFICIALS DEL CURS 2023-24

Accés a la matrícula telemàtica dels antics alumnes

CentrosNET

Usuari: data de naixement (xx-xx-xxxx)

Contrasenya: DNI sense lletra

Tercera casella: contrasenya personal

* Si és la primera vegada que hi accediu, deixau la tercera casella en blanc, entrau i creau-ne una

NOUS ALUMNES

Accés a la matrícula telemàtica dels nous alumnes

Accés amb el certificat acreditatiu del nivell anterior al sol·licitat [A2, B1, B2.1, B2.2 (B2), C1.1 i C1.2 (C1)]

* Si teniu dubtes amb relació a l'acreditadió del vostre nivell, consulteu els certificats reconeguts de llengua estrangera o de llengua catalana

Accés amb el resultat de la prova telemàtica d'anivellació d'anglès

* Solament heu de fer la prova telemàtica d'anivellació d'anglès si no teniu cap certificat acreditatiu del nivell anterior al sol·licitat (Angles A1, B1, B2.1, B2.2, C1.1 i C1.2). Consulteu les dates de les proves

Accés mitjançant la prova presencial d'anivellació d'alemany, català, francès i/o italià

* Si no teniu cap certificat acreditatiu del nivell d'alemany, català, francès i/o italià, us podeu presentar a la prova d'anivellació. Envieu un correu electrònic a l'adreça matricula@eoimao.com (Assumpte: prova de nivell + nom i llinatges) i indiqueu en el missatge l'idioma en què esteu interessat

Accés al nivell bàsic A1

* No es requereix cap requisit acadèmic. Només s'ha d'acreditar l'acompliment dels requisits generals

Documentació

* La documentació de la matrícula s'ha d'enviar escanejada en un únic correu a la direcció matricula@eoimao.com (Assumpte: matricula oficial + nom i llinatges de l'alumne). En el cas d'alumnes menors d'edat, en el missatge s'ha de consignar el nom i els llinatges del tutor legal, el número de telèfon i/o la direcció electrònica.

 • Còpia del DNI o del NIE (o del passaport si el NIE és provisional o no té fotografia).
  • Si ja heu estat matriculats a l'EOI, no és necessari aportar la fotocòpia del document d'identitat
 • Resguard de la matrícula online
 • Resguards del pagament de las taxes (MODEL 046) o document que acrediti la bonificació o l'exempció del pagament
  • El pagament de les taxes s'ha d'efectuar després de finalitzar el procés de matriculació online
  • Consultau les exempcions i bonificacions per a famílies nombroses, alumnes becats, persones a l'atur o en situació de vulnerabilitat econòmica o risc social, víctimes d'actes terroristes o de violència de gènere, persones depenents o amb dificultats personals, etc.
 • Imprès d'autorització de dades personals d'imatge i veu
 • En el cas dels nous alumnes, còpia del document justificatiu del nivell
  • Document en format pdf del certificat reconegut del nivell; o bé,
  • Document en format pdf amb el resultat de la prova online d'anivellació d'anglès
  • En el cas de les proves presencials d'anivellació d'alemany, català, francès i italià, no s'ha d'aportar cap document. Els resultats es publicaran en un període màxim de tres dies després de la realització de le proves
  • Per a l’accés al nivell bàsic A1 no es requereix cap requisit acadèmic

Pagament de taxes

* El pagament de les taxes s'ha d'efectuar a través de la pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB):

CONCEPTES

TAXES

Taxes família nombrosa

Obertura d'expedient

* Si heu estat matriculats abans a l'EOI, no heu de tornar a abonar la taxa d'obertura d'expedient

Accés al Pagament de l'obertura d'expedient

24,40€

Accés al Pagament de l'obertura d'expedient (Família nombrosa)

12,20€

Matrícula

* En cas de voler-vos matricular a més d'un idioma, heu de pagar les taxes de cadascuna de les matrícules

Accés al Pagament de la matrícula

153,40€

Accés al Pagament de la matrícula (Família nombrosa)

76,70€

Serveis generals

* En cas de voler-vos matricular a més d'un idioma, els serveis generals només s'abonen una única vegada

Accés al Pagament dels serveis generals

11,62€

Accés al Pagament dels serveis generals (Família nombrosa)

5,81€

TOTAL

189,42€

94,71€ (Família nombrosa)

Requisits i acreditació d'idiomes

 • Per accedir als estudis d'anglès de les EOI heu de tenir com a mínim setze anys o fer-los enguany (o durant el curs escolar 2023-24 en el cas del programa EOIES) o bé haver cursat i aprovat el 4t curs d'ESO
 • També us hi podeu matricular si solament en teniu catorze en el cas que es tracti d'un idioma diferent de l'anglès o de l'idioma que curseu a l'escola com a primera llengua estrangera
 • Si teniu dubtes amb relació a l'acreditació del vostre nivell, consulteu els certificats reconeguts de llengua estrangera o de llengua catalana.