Altres tràmits

Trasllat d’expedient

El trasllat d’expedient es pot sol·licitar com a molt tard fins al 30 d’abril.

S’ha d'emplenar aquesta sol·licitud i lliurar-la a la secretaria de l’EOI.

Imprès sol.licitud

Alumnat de l’EOI Maó que vol seguir els seus estudis a una altra EOI:

 • Heu de posar-vos en contacte amb l’EOI de destinació per veure si hi ha places vacants.
 • No es tornarà l’import de la matrícula quan el trasllat sigui a una EOI fora de les Illes Balears.
 • S’haurà de sol·licitar el trasllat d’expedient a l’EOI de destinació i abonar la taxa corresponent.

Alumnat d’una altra EOI que vol cursar els seus estudis a l’EOI Maó:

 • Abans de demanar el trasllat d’expedient, haurà de confirmar a la nostra EOI que ha obtingut plaça i justificar el trasllat per canvi de domicili o lloc de feina.
 • En cas de no ser alumne de les Illes Balears haurà d’abonar l’import de matrícula com a nou alumne i la seva matrícula es considerarà definitiva a partir de la recepció del seu expedient.
 • En cas de ser alumne d’una altra EOI de les Illes Balears no haurà d’abonar novament la taxa de matrícula.
 • Alumnat lliure: El trasllat de l’expedient de l’alumnat de modalitat lliure no es pot autoritzar en cap cas. Les proves s’han de fer a l’Escola Oficial d’Idiomes on s’hagi efectuat la matrícula.

Taxa per trasllat d’expedient

Taxa ordinària (enllaç atib)

Taxa família nombrosa o monoparental general (enllaç atib)

 • Per a consultar les exempcions de taxes podeu clicar en aquest document.

Renúncies

 • L’alumnat de modalitat presencial podrà sol·licitar, per escrit a la direcció del centre en qualsevol moment del curs i no més tard del mes de març, la renúncia de la matrícula per tal de no exhaurir les convocatòries que es preveuen a la normativa vigent.
 • La direcció del centre ha de resoldre les sol·licituds en un termini màxim de 10 dies naturals.
 • Només es podrà sol·licitar la renúncia de matrícula d’un curs global d’un idioma i un nivell una sola vegada.

L’alumnat no podrà continuar assistint a classe ni podrà ser avaluat.

Aquesta renúncia no donarà dret a la devolució de les taxes i, en cas de voler continuar els estudis en un altre moment, hauran de tornar a participar en el procés d’admissió.

Imprès sol·licitud de renúncia

Devolució de taxes

 • El procediment a seguir en la tramitació d’una sol·licitud de devolució de quantitats ingressades indegudament en concepte de taxes en materia educativa el determina l’Ordre del 27 de noviembre de 1996 (BOCAIB núm 43 de 5 d’abril).
 • S’ha de presentar la següent documentació:
  • Instància (descarrega aquí l’imprés) signada per l’interessat/da, amb data, on sol·liciti la devolució i n’exposi clarament el motiu.
  • Fotocòpia del DNI
  • Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, sense rectificacions ni esmenes. Descarrega aquí l'imprés.
  • Còpia del justificant de l’ingrés efectuat a favor de la CAIB (Model 046)
  • Si s’escau, altres documents (acarats) que demostrin el dret a la devolució: fotocòpia llibre de família, fotocòpia del títol de família nombrosa, etc.
  • En cas d’alumnes menors d’edat, si la sol·licitud el fa el pare o la mare, cal adjuntar també la fotocòpia del seu DNI i les fotocòpies acarades del llibre de família de les pàgines on surt el fill o la filla.

Podeu clicar en el document per veure les, exempcions i bonificacions

Sol·licitud d’adaptació de proves

 • Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació s’hauran de presentar per escrit en la Secretaria de l’EOI.
 • Imprès de la sol·licitud
 • S’hi faran constar els motius al·legats i la petició d’adaptació concreta.
 • No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.
 • L’EOI comunicarà per escrit (normalment per correu electrònic) la resolució de la sol·licitud.