Altres tràmits

Trasllat d’expedient

El trasllat d’expedient es pot sol·licitar com a molt tard fins al 30 d’abril.

S’ha d'emplenar aquesta sol·licitud i lliurar-la a la secretaria de l’EOI.

Imprès sol.licitud

Alumnat de l’EOI Maó que vol seguir els seus estudis a una altra EOI:

 • Heu de posar-vos en contacte amb l’EOI de destinació per veure si hi ha places vacants.
 • No es tornarà l’import de la matrícula quan el trasllat sigui a una EOI fora de les Illes Balears.
 • S’haurà de sol·licitar el trasllat d’expedient a l’EOI de destinació i abonar la taxa corresponent.

Alumnat d’una altra EOI que vol cursar els seus estudis a l’EOI Maó:

 • Abans de demanar el trasllat d’expedient, haurà de confirmar a la nostra EOI que ha obtingut plaça i justificar el trasllat per canvi de domicili o lloc de feina.
 • En cas de no ser alumne de les Illes Balears haurà d’abonar l’import de matrícula com a nou alumne i la seva matrícula es considerarà definitiva a partir de la recepció del seu expedient.
 • En cas de ser alumne d’una altra EOI de les Illes Balears no haurà d’abonar novament la taxa de matrícula.
 • Alumnat lliure: El trasllat de l’expedient de l’alumnat de modalitat lliure no es pot autoritzar en cap cas. Les proves s’han de fer a l’Escola Oficial d’Idiomes on s’hagi efectuat la matrícula.

Taxa per trasllat d’expedient

Taxa ordinària (enllaç atib)

Taxa família nombrosa o monoparental general (enllaç atib)

 • Per a consultar les exempcions de taxes podeu clicar en aquest document..

Renúncies

 • L’alumnat de modalitat presencial podrà sol·licitar, per escrit a la direcció del centre en qualsevol moment del curs i no més tard del mes de març, la renúncia de la matrícula per tal de no exhaurir les convocatòries que es preveuen a la normativa vigent.
 • La direcció del centre ha de resoldre les sol·licituds en un termini màxim de 10 dies naturals.
 • Només es podrà sol·licitar la renúncia de matrícula d’un curs global d’un idioma i un nivell una sola vegada.

L’alumnat no podrà continuar assistint a classe ni podrà ser avaluat.

Aquesta renúncia no donarà dret a la devolució de les taxes i, en cas de voler continuar els estudis en un altre moment, hauran de tornar a participar en el procés d’admissió.

Imprès sol·licitud de renúncia

Devolució de taxes

Devolució de taxes

Es pot sol·licitar la devolució de taxes ingressades erròniament per causes, en general, admeses en dret com són:

 • Haver abonat una quantitat superior al de les taxes vigents (duplicació de taxes, no haver considerat les bonificacions o exempcions, etc.)

 • Haver obtingut , amb posterioritat a l’abonament de les taxes de matrícula, una beca o ajuda a l’estudi que impliqui la gratuïtat de la matrícula.

 • Haver presentat, la persona interessada, una titulació o al·legat unes condicions que no li donin accés als ensenyaments que ha abonat.

I quan

 • El servei no s’ha prestat per causes atribuïbles a l’administració (com per exemple, l’anul·lació d’un curs).

Atenció: no es té dret a la devolució de taxes en cas de renúncia de matrícula, ni per desistiment per causes personals o laborals o per incompatibilitat horària.

El termini màxim per presentar la sol·licitud de devolució és de 5 anys des del dia en què es va efectuar l’ingrés indegut.

La sol·licitud de devolució de taxes s’ha de fer mitjançant un d’aquests canals:

 1. Telemàticament en aquest enllaç. S’ha de clicar a “Accés al tràmit telemàtic” que hi ha a la part inferior del tràmit. Es necessita el certificat digital, DNI electrònic o @clave permanente per fer el tràmit.

 2. De manera presencial (només per a persones físiques) a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració Autonòmica o de l’Administració General de l’Estat.

 3. Per correu postal (només per a persones físiques). S’han de presentar els documents dins un sobre obert, per tal que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard de la presentació.

DOCUMENTACIÓ mínima que s’ha d’aportar:

 1. La sol·licitud (model) que ha d’anar adreçada a la Conselleria d’Educació i Universitats (el codi DIR3 és A044026923)

 2. Declaració de veracitat de dades bancàries (model)

 3. Document d’ingrés 046 original (justificant del pagament)

 4. Si escau, qualsevol documentació que acrediti el dret a la devolució de la taxa (fotocòpia del llibre de família, fotocòpia del títol de família nombrosa, comunicat de concessió d’una beca, certificat de discapacitat, informe del del SOIB del període ininterromput inscrit en situació de desocupació, etc.)

Com a norma general, el nom del sol·licitant ha de coincidir amb el del titular de la declaració responsable de veracitat de les dades bancàries, imprès de matrícula, model 046 i el DNI o NIE.

En cas d’alumnes menors d’edat, cal adjuntar també el DNI del seu representant legal i:

 • En el cas que sigui el pare o mare, el llibre de família de les pàgines on consti que surt ell/ella i el seu fill/filla.

 • En el cas que sigui el seu tutor o tutora legal, ha d’aportar l’auto judicial, sentència o document administratiu que així ho acrediti.

Podeu consultar aquí el marc normatiu.

Sol·licitud d’adaptació de proves

 • Les possibles adaptacions estan regulades per l'annex 3 de la convocatòria de les proves.
 • Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació s’hauran de presentar per escrit en la Secretaria de l’EOI.
 • Imprès de la sol·licitud
 • S’hi faran constar els motius al·legats i la petició d’adaptació concreta.
 • No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.
 • L’EOI comunicarà per escrit (normalment per correu electrònic) la resolució de la sol·licitud.