Devolució de taxes

Es pot sol·licitar la devolució de taxes ingressades erròniament per causes, en general, admeses en dret com són:

 • Haver abonat una quantitat superior al de les taxes vigents (duplicació de taxes, no haver considerat les bonificacions o exempcions, etc.)
 • Haver obtingut , amb posterioritat a l’abonament de les taxes de matrícula, una beca o ajuda a l’estudi que impliqui la gratuïtat de la matrícula.
 • Haver presentat, la persona interessada, una titulació o al·legat unes condicions que no li donin accés als ensenyaments que ha abonat.

I quan

 • El servei no s’ha prestat per causes atribuïbles a l’administració (com per exemple, l’anul·lació d’un curs).

Atenció: no es té dret a la devolució de taxes en cas de renúncia de matrícula, ni per desistiment per causes personals o laborals o per incompatibilitat horària.

El termini màxim per presentar la sol·licitud de devolució és de 5 anys des del dia en què es va efectuar l’ingrés indegut.

La sol·licitud de devolució de taxes s’ha de fer mitjançant un d’aquests canals:

 1. Telemàticament en aquest enllaç. S’ha de clicar a “Accés al tràmit telemàtic” que hi ha a la part inferior del tràmit. Es necessita el certificat digital, DNI electrònic o @clave permanente per fer el tràmit.
 2. De manera presencial (només per a persones físiques) a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració Autonòmica o de l’Administració General de l’Estat.
 3. Per correu postal (només per a persones físiques). S’han de presentar els documents dins un sobre obert, per tal que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard de la presentació.

DOCUMENTACIÓ mínima que s’ha d’aportar:

 1. La sol·licitud (model) que ha d’anar adreçada a la Conselleria d’Educació i Universitats (el codi DIR3 és A044026923)
 2. Declaració de veracitat de dades bancàries (model)
 3. Document d’ingrés 046 original (justificant del pagament)
 4. Si escau, qualsevol documentació que acrediti el dret a la devolució de la taxa (fotocòpia del llibre de família, fotocòpia del títol de família nombrosa, comunicat de concessió d’una beca, certificat de discapacitat, informe del del SOIB del període ininterromput inscrit en situació de desocupació, etc.)

Com a norma general, el nom del sol·licitant ha de coincidir amb el del titular de la declaració responsable de veracitat de les dades bancàries, imprès de matrícula, model 046 i el DNI o NIE.

En cas d’alumnes menors d’edat, cal adjuntar també el DNI del seu representant legal i:

 • En el cas que sigui el pare o mare, el llibre de família de les pàgines on consti que surt ell/ella i el seu fill/filla.
 • En el cas que sigui el seu tutor o tutora legal, ha d’aportar l’auto judicial, sentència o document administratiu que així ho acrediti.

Podeu consultar aquí el marc normatiu.