Renúncia de matrícula

  • L’alumnat de modalitat presencial podrà sol·licitar, per escrit a la direcció del centre en qualsevol moment del curs i no més tard del mes de març, la renúncia de la matrícula per tal de no exhaurir les convocatòries que es preveuen a la normativa vigent.
  • La direcció del centre ha de resoldre les sol·licituds en un termini màxim de 10 dies naturals.
  • Només es podrà sol·licitar la renúncia de matrícula d’un curs global d’un idioma i un nivell una sola vegada.

L’alumnat no podrà continuar assistint a classe ni podrà ser avaluat.

Aquesta renúncia no donarà dret a la devolució de les taxes i, en cas de voler continuar els estudis en un altre moment, hauran de tornar a participar en el procés d’admissió.

Imprès sol·licitud de renúncia