Trasllat d’expedient

El trasllat d’expedient es pot sol·licitar com a molt tard fins al 30 d’abril.

S’ha d'emplenar aquesta sol·licitud i lliurar-la a la secretaria de l’EOI.

Imprès de sol.licitud

Alumnat de l’EOI Maó que vol seguir els seus estudis a una altra EOI:

  • Heu de posar-vos en contacte amb l’EOI de destinació per veure si hi ha places vacants.
  • No es tornarà l’import de la matrícula quan el trasllat sigui a una EOI fora de les Illes Balears.
  • S’haurà de sol·licitar el trasllat d’expedient a l’EOI de destinació i abonar la taxa corresponent.

Alumnat d’una altra EOI que vol cursar els seus estudis a l’EOI Maó:

  • Abans de demanar el trasllat d’expedient, haurà de confirmar a la nostra EOI que ha obtingut plaça i justificar el trasllat per canvi de domicili o lloc de feina.
  • En cas de no ser alumne de les Illes Balears haurà d’abonar l’import de matrícula com a nou alumne i la seva matrícula es considerarà definitiva a partir de la recepció del seu expedient.
  • En cas de ser alumne d’una altra EOI de les Illes Balears no haurà d’abonar novament la taxa de matrícula.
  • Alumnat lliure: El trasllat de l’expedient de l’alumnat de modalitat lliure no es pot autoritzar en cap cas. Les proves s’han de fer a l’Escola Oficial d’Idiomes on s’hagi efectuat la matrícula.

Taxa per trasllat d’expedient

Taxa ordinària (enllaç atib)

Taxa família nombrosa o monoparental general (enllaç atib)

  • Per a consultar les exempcions de taxes podeu clicar en aquest document..