Cursos presencials

Els cursos presencials de l’Escola Oficial d’Idiomes són cursos d'un mínim de 120 hores de duració i tenen lloc d’octubre a juny. Es duen a terme en la franja horària de capvespres. Pel que fa a l’horari, consten de quatre períodes lectius setmanals de dilluns a dijous durant tot el curs acadèmic. Les classes es duen a terme els dilluns i dimecres o els dimarts i dijous, en sessions de dues hores i quinze minuts cada dia.

Aquests són els idiomes i nivells que es poden estudiar a l'escola:

Bàsic A1Bàsic A2Int. B1Int. B2.1Int. B2.2Av. C1.1Av. C1.2Av. C2
Alemany

Anglès
Català

  • B2
  • C1
Francès
Italià

Idiomes i nivells

Els cursos es divideixen entre cursos de no certificació i cursos de certificació. Els cursos de no certificació corresponen als nivells Bàsic A1, Intermedi B2.1 i Avançat C1.1. Els cursos de certificació corresponen als nivells Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2.2, Avançat C1.2 i Avançat C2 en els casos d'alemany, anglès, francès i italià. Pel que fa a català, els nivells B2 i C1 són d'un sol curs.

Podeu consultar el Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s'estableixen l'ordenació, l'organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes.

Avaluació, promoció i certificació

Nivells inicials de no certificació: A1, B2.1 i C1.1

Els nivells de no certificació es poden assolir a través de l'avaluació contínua, sempre i quan s'arribi a un mínim del 70% d'assistència. Es realitzaran tres avaluacions de progrés durant el curs: a final de desembre, a mitjan març i a final de maig.

En qualsevols cas, també és possible superar el curs si s'aprova l'examen final unificat corresponent (avaluació de domini) que tindrà lloc a finals de maig i en segona convocatòria per setembre. En aquesta segona convocatòria també es poden aprovar les parts no superades durant el curs tant per avaluació contínua (de progrés) com per avaluació de domini (examen final).

Per promocionar de curs és necessari tenir com a mínim un 50% de la nota en cadasacuna de les cinc destreses avaluades.

Nivells de certificació: A2, B1, B2 (B2.2), C1 (C1.2) i C2

PARTS DE LA PROVA%NOTES PARCIALS
CTE - Comprensió de textos escrits20%50%
CTO - Comprensió de textos orals20%50%
PCTE - Producció i coproducció de textos escrits20%50%
PCTO - Producció i coproducció de textos orals20%50%
MLE - Mediació lingüística escrita20%50%
  • NOTA GLOBAL MÍNIMA
100%65%

Els nivells de certificació s'assoleixen a partir de la superació de les proves oficials de nivell, a les quals dóna dret la matrícula del curs i que es convoquen de forma ordinària al maig/juny i de forma extraordinària al setembre. Igualment, durant el curs es faran dues avaluacions de seguiment, una a finals de desembre i l'altra a principis de març, per tal que els alumnes puguin veure com duen el curs.

En els nivells de certificació, cal obtenir un mínim del 65% de la puntuació total i un mínim del 50% de cadascuna de les cinc parts. A la convocatòria extraordinària de setembre, l’alumne està exempt de realitzar les parts superades amb un 50% o més en la convocatòria de juny. Malgrat això, pot presentar-se de nou a aquestes parts si calcula que la suma total tal vegada no li donarà per arribar al 65% global, tant si cadascuna de les parts arriba o no al 65%. En cas de presentar-se a la prova extraordinària, però, s'ha de tenir en compte que prevaldrà la nota de setembre. No es pot tornar a presentar al setembre si al juny ja s'ha obtingut un 65% global i per tant ja es té dret al certificat de nivell.

L’alumne que no hagi obtingut un mínim del 65% de la puntuació total i un mínim del 50% de la puntuació en cadascuna de les cinc parts rebrà la qualificació final de NO APTE en la prova de certificació de competència general i no certificarà.

  • Promoció

No obstant això, en cas que tingués totes les parts superades amb un mínim del 50% podrà promocionar al curs següent o bé, si ho desitja, tornar-lo a repetir. És a dir, pot accedir al curs següent sense obtenir la certificació. Si vol obtenir el certificat, pot presentar-se en una altra ocasió en la modalitat lliure de la prova de certificació. Podria també presentar-se a la prova de certificació d’un nivell superior sense haver obtingut l’anterior.