EOIES - CEPA

És un programa destinat als alumnes de 4t de l’ESO i als de 1r i 2n de Batxillerat. En les seves hores habituals de classe d’idioma estranger i amb els seus propis professors, els alumnes poden ser avaluats segons les formes, criteris i nivells de l’ensenyament que s’imparteix a les EOI i amb la finalitat d’obtenir els seus títols oficials. Té caràcter voluntari per als centres educatius públics i privats concertats i per als alumnes. La participació de l’alumnat en el programa EOIES és gratuïta, però qui vulgui obtenir una certificació oficial de l’EOI haurà de pagar les taxes corresponents.

Igualment, s'ha ampliat el conveni amb la seu d'Alaior del Centre d'Educació de Persones Adultes Joan Mir i MIr, de manera que s'hi ofereixen cursos tutoritzats i amb el dret a obtenir la titulació pròpia de l'EOI.

Matrícula

Els instituts interessats a participar en el programa EOIES s’hi poden inscriure durant el mes de setembre. El mes d’octubre es duen a terme les proves de nivell per tal de situar l’alumnat en el nivell que els correspon. A final d’octubre comencen les tutories. Entre els mesos de novembre i desembre l’alumnat que participi en el programa i que vulgui examinar-se a l’EOI a final de curs s’haurà de matricular seguint les indicacions del seu centre.

Avaluació

Els alumnes implicats en aquest programa seran avaluats atenent els nivells exigits a l’EOI. Realitzaran les mateixes proves escrites i la prova oral es farà amb un tribunal format per dos professors, un d’ells obligatòriament de l’EOI i l’altre d’un institut, que emetran una nota conjunta. Els professors de l’EOI de cada idioma elaboraran exàmens-prova que al llarg del curs, amb caràcter orientatiu, els professors col·laboradors faran fer als alumnes del programa. En les convocatòries de juny i setembre tindran lloc les proves escrites i orals amb qualificació efectiva. Les proves que donen lloc als títols oficials de l’EOI de l’idioma cursat (títol dels nivells Bàsic A2, Intermedi B1 i Intermedi B2.2) seran les proves elaborades per les Comissions d’Exàmens Unificats d’EOI i tindran lloc el mateix dia i a la mateixa hora que a l’EOI en les convocatòries de juny i setembre. Les proves dels nivells Bàsic A1 i Intermedi B2.1 les elaboraran els professors de l'EOI. L'examen es farà en dates anteriors a les del certificat i tindran lloc als centres col.laboradors. Per aprovar els cursos que no són de certificat, l'alumne ha d'obtenir un mínim del 50% en cadascuna de les parts avaluades i en la globalitat de la prova. Podrà presentar-se a la convocatòria extraordinària del mes de setembre i examinar-se d'aquelles parts no superades.

Per a obtenir el certificat dels nivells de certificació (A2, B1 i B2.2) s'aplicaran els mateixos criteris que a les EOI. La qualificació global de l'examen ha de ser igual o superior al 65%, i totes les parts s'hauran d'aprovar amb un mínim del 50%.

Permeabilitat de pas d’alumnes del programa EOIES-CEPA als ensenyaments presencials de les EOI

Tots els alumnes que hagin aprovat el nivell corresponent tindran la possibilitat de continuar el curs següent en el programa EOIES o incorporar-se com a alumnes presencials a les diferents EOI de les Illes Balears. En aquest últim cas, han de fer la sol·licitud de preinscripció en els terminis previstos i podran passar a l’ensenyament presencial si resulten admesos.

En què afecta el programa EOIES-CEPA a l’organització de l’EOI?

Les Escoles Oficials d’Idiomes són les encarregades de l’organització i el desenvolupament d’aquest programa. Hi ha un responsable del programa a cada centre i, almenys, un professor de l’EOI per idioma implicat en el Programa.

Centres adscrits durant el curs acadèmic 2023-2024:

  • CC La Salle Maó
  • CC La Salle Alaior
  • IES Cap de Llevant
  • IES Josep Miquel Guàrdia
  • CEPA Joan Mir i Mir (extensió d'Alaior)