Matrícula oficial (En construcció)

Terminis i accés als tràmits

TERMINIS

ACCÉS A LA MATRÍCULA ONLINE

Del __ al __ de juliol

Accés a la matrícula online dels antics alumnes

CentrosNET

* Alumnes oficials del darrer curs 2023-24

CentrosNET

Usuari: data de naixement (xx-xx-xxxx)

Contrasenya: DNI sense lletra

Tercera casella: contrasenya personal

* Si és la primera vegada que hi accediu, deixau la tercera casella en blanc, entrau i creau-ne una

De l'__ al __ de juliol

Accés a la matrícula online dels alumnes preinscrits

* Alumnes admesos nous amb plaça assignada i alumnes oficials del darrer curs 2023-24 que vulguin cursar un segon idioma

Del __ al __ de juliol

Accés a la matrícula online dels alumnes no preinscrits. Places vacants

* Alumnes nous que no hagin fet la preinscripció i que o bé es vulguin matricular del nivell A1 o bé ja estiguin en possessió del certificat del nivell anterior al sol·licitat. Consulteu els requisits i l'acreditació d'idiomes

Documentació

* La documentació de la matrícula s'ha d'enviar escanejada en un únic correu a la direcció matricula@eoimao.com (Assumpte: matricula oficial + nom i llinatges de l'alumne). En el cas d'alumnes menors d'edat, en el missatge s'ha de consignar el nom i els llinatges del tutor legal, el número de telèfon i/o la direcció electrònica.

 • Còpia del DNI o del NIE (o del passaport si el NIE és provisional o no té fotografia)
  • Si ja heu estat matriculats a l'EOI, no és necessari aportar la fotocòpia del document d'identitat
 • Resguard de la matrícula online
 • Resguards del pagament de las taxes (MODEL 046) o document que acrediti la bonificació o l'exempció del pagament.
  • El pagament de les taxes s'ha d'efectuar després de finalitzar el procés de matriculació online.
  • Consultau les exempcions i bonificacions per a famílies nombroses, alumnes becats, persones a l'atur o en situació de vulnerabilitat econòmica o risc social, víctimes d'actes terroristes o de violència de gènere, persones dependents o amb dificultats personals, etc.
 • Imprès d'autorització de dades personals d'imatge i veu
 • Document en format pdf del certificat reconegut del nivell anterior al sol·licitat (* Només l'han d'aportar els alumnes nous que no hagin fet la preinscripció. Places vacants)

Pagament de les taxes

* El pagament de les taxes s'ha d'efectuar a través de la pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB):

CONCEPTES

TAXES

Taxes família nombrosa

Obertura d'expedient

* Si heu estat matriculats abans a l'EOI, no heu de tornar a abonar la taxa d'obertura d'expedient

Accés al Pagament de l'obertura d'expedient

24,40€

Accés al Pagament de l'obertura d'expedient (Família nombrosa)

12,20€

Drets d'examen

* En cas de voler-vos matricular a més d'un idioma, heu de pagar els drets d'examen de cadascun

Accés al Pagament dels drets d'examen

153,40€

Accés al Pagament dels drets d'examen (Família nombrosa)

76,70€

Serveis generals

* En cas de voler-vos matricular a més d'un idioma, els serveis generals només s'abonen una única vegada

Accés al Pagament dels serveis generals

11,62€

Accés al Pagament dels serveis generals (Família nombrosa)

5,81€

TOTAL

189,42€

94,71€ (Família nombrosa)