Matrícula curs 2023-24

TERMINIS I MATRÍCULA ONLINE

TIPUS D'ACCÉS, ACREDITACIÓ D'IDIOMES I PROVES D'ANIVELLACIÓ

Del 23 al 29 de setembre

Accés a la matrícula telemàtica dels nous alumnes. Places vacants

Accés amb el certificat acreditatiu del nivell anterior al sol·licitat [A2, B1, B2.1, B2.2 (B2), C1.1 i C1.2 (C1)]

* Si teniu dubtes amb relació a l'acreditadió del vostre nivell, consulteu els certificats reconeguts de llengua estrangera o de llengua catalana.

Accés amb el resultat de la prova telemàtica d'anivellació d'anglès.

* Solament heu de fer la prova telemàtica d'anivellació d'anglès si no teniu cap certificat acreditatiu del nivell anterior al sol·licitat (Angles A1, B1, B2.1, B2.2, C1.1 i C1.2). Consulteu les dates de les proves.

Accès mitjançant la prova presencial d'anivellació d'alemany, català, francès i/o italià.

Accés al nivell bàsic A1

* No es requereix cap requisit acadèmic. Només s'ha d'acreditar l'acompliment dels requisits generals.

Del 16 al 29 de setembre (Termini ampliat)

Accés a la matrícula telemàtica dels alumnes del curs passat 2022-2023

CentrosNET

Usuari: data de naixement (xx-xx-xxxx)

Contrasenya: DNI sense lletra

Tercera casella: contrasenya personal

* Si és la primera vegada que hi accediu, deixau la tercera cassela en blanc, entreu i creeu-ne una.

Accés mitjançant prova d'anivellació

DATES I TERMINISPROVES D'ANIVELLACIÓ

Del 23 al 29 de setembre (Termini ampliat)

Prova telemàtica d'anivellació d'anglès

* Solament heu de fer la prova telemàtica d'anivellació d'anglès si no teniu cap certificat acreditatiu del nivell anterior al sol·licitat (Angles A1, B1, B2.1, B2.2, C1.1 i C1.2).

21 de setembre

Francès: 16 h

Català: 17 h

Italià: 18 h

Alemany: 19 h

Proves presencials d'anivellació d'alemany, francès, català i italià

Envieu un correu electrònic a l'adreça matricula@eoimao.com (Assumpte: provfa de nivell + nom i llinatges) i indiqueu en el missatge l'idioma en què esteu interessats.

Documentació

* La documentació de la matrícula s'ha d'enviar escanejada en un únic correu a la direcció matricula@eoimao.com (Assumpte: matricula oficial + nom i llinatges de l'alumne). En el cas d'alumnes menors d'edat, en el missatge s'ha de consignar el nom i els llinatges del tutor legal, el número de telèfon i/o la direcció electrònica.

 • Còpia del DNI o del NIE (o del passaport si el NIE és provisional o no té fotografia).
  • Si ja heu estat matriculats a l'EOI, no és necessari aportar la fotocòpia del document d'identitat.
 • Resguard de la matrícula online.
 • Resguards del pagament de las taxes (MODEL 046) o document que acrediti la bonificació o l'exempció del pagament.
  • El pagament de les taxes s'ha d'efectuar després de finalitzar el procés de matriculació online.
  • Consultau les exempcions i bonificacions per a famílies nombroses, alumnes becats, persones a l'atur o en situació de vulnerabilitat econòmica o risc social, víctimes d'actes terroristes o de violència de gènere, persones depenents o amb dificultats personals, etc.
 • Imprès d'autorització de dades personals d'imatge i veu.
 • Document justificatiu del nivell (Solament places vacants i Anglès C1.2 per a docents)
  • Document en format pdf del certificat reconegut del nivell; o bé,
  • Document en format pdf amb el resultat de la prova online d'anivellació d'anglès
  • En el cas de les proves presencials d'anivellació d'alemany, català, francès i italià, no s'ha d'aportar cap document. Els resultats es publicaran en un període màxim de tres dies després de la realització de le proves.
  • Per a l’accés al nivell bàsic A1 no es requereix cap requisit acadèmic.

Pagament de les taxes

* El pagament de les taxes s'ha d'efectuar a través de la pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB):

CONCEPTESTAXESTaxes família nombrosa

Obertura d'expedient

* Si heu estat matriculats abans a l'EOI, no heu de tornar a abonar la taxa d'obertura d'expedient.

Accés al Pagament de l'obertura d'expedient

24,40€

Accés al Pagament de l'obertura d'expedient (Família nombrosa)

12,20€

Matrícula en un curs presencial

* En cas de voler-vos matricular a més d'un idioma, heu de pagar la matrícula de cada curs.

Accés al Pagament de la matrícula en un curs presencial

153,40€

Accés al Pagament de la matrícula en un curs presencial (Família nombrosa)

76,70€

Serveis generals

* En cas de voler-vos matricular a més d'un idioma, els serveis generals només s'abonen una única vegada.

Accés al Pagament dels serveis generals

11,62€

Accés al Pagament dels serveis generals (Família nombrosa)

5,81€

TOTAL

189,42€

94,71€ (Família nombrosa)

Requisits i acreditació d'idiomes

 • Per accedir als estudis de les EOI heu de tenir com a mínim setze anys o fer-los enguany (o durant el curs escolar 2023-24 en el cas del programa EOIES) o bé haver cursat i aprovat el 4t curs d'ESO.
 • També us hi podeu matricular si solament en teniu catorze en el cas que es tracti d'un idioma diferent de l'anglès o de l'idioma que curseu a l'escola com a primera llengua estrangera.
 • Si teniu dubtes amb relació a l'acreditació del vostre nivell, consulteu els certificats reconeguts de llengua estrangera o de llengua catalana.

Terminis i documentació

Terminis

Accés a la prova telemàtica d'anivellació d'anglès.

(Solament heu de fer la prova d'anivellació en el cas de no tenir el certificat del nivell d'anglès C1.1)

 • 12 i 13 de setembre
 • 28, 29 i 30 de setembre

El full de matrícula i la resta de la documentació requerida s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònica matricula@eoimao.com

 • Full de matrícula d'anglès C1.2 per a docents
 • Còpia del DNI
 • Certificat del secretari del centre on el professor estigui destinat, o del director general respectiu on el professor estigui en comissió de serveis.
 • Certificat acreditatiu del nivell d'anglès C1.1 de l'EOI (RD 1041/2017) o resguard en format pdf de la prova telemàtica d'anivellació d'anglès
 • Del 15 al 29 de setembre

Destinataris

 • Docents en actiu del cos o en comissió de serveis d'educació infantil, primària, secundària obligatòria i postobligatòria i de formació professional de les Illes Balears.

Objectius

 • Preparar el professorat en el desenvolupament de les competència lingüístiques per a l'obtenció del certificat del nivell d'anglès C1.

Durada i horari

 • Curs de 120 hores: 2,5 hores presencials els dilluns de les 16.30 a les 19 hores, del 2 d'octubre al 31 de maig. Les hores no presencials es fan a través d'una plataforma virtual i són de caràcter obligatori.