Matrícula Curs 2022-23

Matrícula lliure 2023

Terminis i accés als tràmits

TERMINISACCÉS ALS TRÀMITS

Del 14 de març a les 9 h fins al 28 de març a les 22 h.

Accés a la matrícula online.

* Abans de tramitar la matrícula online, llegiu atentament les informacions de més avall amb relació al procés de matriculació.

 • Per matricular-vos de les proves lliures de certificació heu de tenir com a mínim setze anys o fer-los enguany. També us hi podeu inscriure si solament en teniu catorze en el cas que es tracti d'un idioma diferent de l'anglès o de l'idioma que curseu a l'escola com a primera llengua estrangera.
 • Us podeu matricular per fer les proves de certificació de més d'un idioma i d'un màxim de dos nivells per idioma, amb l'excepció de català, a què només us podeu inscriure d'un nivell. No cal tenir el certificat del nivell inferior per presentar-se a les proves.
 • Els alumnes oficials de les modalitats presencial, d'anglès a distància i del programa EOIES us podeu matricular com a alumnes lliures d'un nivell diferent del que esteu cursant.
 • Aquests són els nivells de les proves de certificació convocades a l'EOI de Maó:
AlemanyAnglèsCatalàFrancèsItalià

Nivells de certificació

* Consulteu aquí el calendari de les proves de certificació 2023.

A2, B1, B2,A2, B1, B2, C1, C2B2, C2A2, B1, B2A2

Documentació

* La documentació de la matrícula s'ha d'enviar escanejada en un únic correu a l'adreça matricula@eoimao.com (Assumpte: matricula-lliure+nom de l'alumne). En el cas dels alumnes menors d'edat, en el missatge s'ha de consignar el nom i els llinatges del tutor legal, el número de telèfon i/o l'adreça electrònica.

 • Còpia del DNI o del NIE (o del passaport si el NIE és provisional o no té fotografia).
  • Si ja heu estat matriculat a l'EOI, no cal que aporteu la fotocòpia del document d'identitat.
 • Resguard de la matrícula online.
 • Resguards del pagament de les taxes (MODELO 046) o document que n'acrediti la bonificació o l'exempció del pagament.
  • El pagament de les taxes s'ha d'efectuar després de finalitzar el procés de matriculació online.
  • Consulteu les exempcions i bonificacions per a famílies nombroses, alumnes becats, persones a l'atur o en situació de vulnerabilitat econòmica o risc social, víctimes d'actes terroristes o de violència de gènere, persones dependents o amb dificultats personals, etc.
 • Sol¨licitud d'adaptació de les proves, en el cas que sigueu persones amb algun tipus de discapacitat física o sensorial. Aquí trobareu més informació sobre l'adaptació de les proves de certificació: Annex 3.

Pagament

* El pagament s'ha d'efectuar a través de la pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB):

CONCEPTESTAXESTaxes família nombrosa

Obertura d'expedient.

* Si ja heu estat matriculat a l'EOI, no heu de tornar a abonar la taxa d'obertura d'expedient.

Accés al pagament de l'obertura d'expedient.

24,40€

Accés al pagament de l'obertura d'expedient (Família nombrosa).

12,20€

Drets d'examen.

* En cas de voler-vos matricular de més d'un idioma i/o nivell, n'heu de pagar els drets d'examen de cadascun.

Accés al pagament dels drets d'examen.

46,49€

Accés al pagament dels dret d'examen (Família nombrosa).

23,35€

Serveis generals.

* En cas de voler-vos matricular de més d'un idioma, els serveis generals només els heu d'abonar una única vegada.

* Si durant quest curs 2022-23 ja esteu matriculats en la modalitat oficial, no heu de tornar a abonar aquest concepte.

Accés al pagament dels serveis generals.

11,62€

Accés al pagament dels serveis generals (Família nombrosa).

5,81€

TOTAL

82,51€ [* 58,11€ si ja heu estat matriculat abans a l'EOI / 46,49€ si en sou alumne oficial durant aquest curs 2022-23]

41,26€ (Família nombrosa) [29,50€ si ja heu estat matriculat abans a l'EOI / 23,35€ si en sou alumne oficial durant aquest curs 2022-23]

Certificació

Per obtenir la certificació de l'idioma i del nivell cal que es donin aquestes dues circumstàncies, que l'examinand superi cadascuna de les parts de la prova amb un 5 i que la mitjana de les parts sigui com a mínim d'un 6,5. A la convocatòria extraordinària de setembre, l’examinand ha de presentar-se a les parts no superades al juny amb un 50% de la nota.

L'examinand també pot presentar-se una altra vegada al setembre a les parts de la prova superades amb un 5 si considera que la mitjana global de les parts no arribarà al 6,5. En aquest cas, la nota que prevaldrà serà l'obtinguda en aquesta convocatòria extraordinària.

Més informació sobre les proves: descripció, format, duració, models...

Matrícula EOIES 2022

 • EOIES és un programa adreçat als alumnes de 4t curs de l'ESO i de 1r i 2n de batxillerat.

Terminis i accés als tràmits

TERMINISACCÉS ALS TRÀMITS

Del 22 de novembre al 9 de desembre.

* Abans de tramitar la matrícula online, llegiu atentament les informacions de més avall amb relació al procés de matriculació.

Accés a la Matrícula online.

Documentació

* La documentació de la matrícula s'ha d'enviar a l'adreça matricula@eoimao.com:

 • Fotocòpia del DNI o del NIE.
 • Fotografia.
  • Si ja heu estat matriculat a l'EOI, no cal que aporteu ni la fotocòpia del document d'identitat ni la fotografia.
 • Resguard de la matrícula online.
 • Resguards del pagament de les taxes (MODEL 046) o document que n'acrediti la bonificació o l'exempció del pagament.
  • Consulteu les Exempcions i bonificacions per a famílies nombroses, alumnes becats, persones a l'atur o en situació de vulnerabilitat econòmica o risc social, víctimes d'actes terroristes o de violència de gènere, persones dependents o amb dificultats personals, etc. Documentació acreditativa d'exempcions i bonificacions.
  • El pagament de les taxes s'ha d'efectuar després de finalitzar el procés de matriculació online.

Formes de pagament

* El pagament es pot efectuar de manera telemàtica a través de la pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB):

CONCEPTESTAXESTaxes família nombrosa

Drets d'examen.

* En cas de voler-vos matricular de més d'un idioma, n'heu de pagar els drets d'examen de cadascun.

Accés al Pagament dels drets d'examen.

23,25€

Accés al Pagament dels dret d'examen (Família nombrosa).

11,63€

* També es pot fer a través d'un ingrés en alguna de les següents entitats bancàries tot presentant el mateix model (MODEL 046): Banca March, CaixaBanc, Banco Popular (Banc de Crèdit Balear), Bankia, BBVA, Cajamar o Colonya Caixa de Pollença.

Informacions

Matrícula EOI - CEPA Joan Mir i Mir d'Alaior

 • Aquesta matrícula va dirigida als alumnes d'anglès dels nivells A1 i A2 de l'aula d'Alaior del CEPA Joan Mir i Mir.

Terminis i tràmits

TERMINISFULL DE MATRÍCULA

Del 22 de novembre al 9 de desembre.

* Abans de tramitar la matrícula online, llegiu atentament les informacions de més avall amb relació al procés de matriculació.

Full de matrícula EOI - CEPA

Documentació

* La documentació de la matrícula s'ha d'enviar a l'adreça matricula@eoimao.com:

 • Fotocòpia del DNI o del NIE.
 • Fotografia.
  • Si ja heu estat matriculat a l'EOI, no cal que aporteu ni la fotocòpia del document d'identitat ni la fotografia.
 • Resguard del Full de matrícula EOI - CEPA.
 • Resguards del pagament de les taxes (MODEL 046) o document que n'acrediti la bonificació o l'exempció del pagament.
  • Consulteu les Exempcions i bonificacions per a famílies nombroses, alumnes becats, persones a l'atur o en situació de vulnerabilitat econòmica o risc social, víctimes d'actes terroristes o de violència de gènere, persones dependents o amb dificultats personals, etc. Documentació acreditativa d'exempcions i bonificacions.
  • El pagament de les taxes s'ha d'efectuar després de finalitzar el procés de matriculació online.

Formes de pagament

* El pagament es pot efectuar de manera telemàtica a través de la pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB):

CONCEPTESTAXESTaxes família nombrosa

Drets d'examen.

* En cas de voler-vos matricular de més d'un idioma, n'heu de pagar els drets d'examen de cadascun.

Accés al Pagament dels drets d'examen.

23,25€

Accés al Pagament dels dret d'examen (Família nombrosa).

11,63€

* També es pot fer a través d'un ingrés en alguna de les següents entitats bancàries tot presentant el mateix model (MODEL 046): Banca March, CaixaBanc, Banco Popular (Banc de Crèdit Balear), Bankia, BBVA, Cajamar o Colonya Caixa de Pollença.

Informacions

Matrícula extraordinària octubre 2022

Terminis i accés als tràmits

TERMINISACCÉS ALS TRÀMITS
Del 3 al 15 d'octubre.

Accés a la Matrícula online.

* Abans de tramitar la matrícula online, llegiu atentament les informacions de més avall amb relació al procés de matriculació.

3 d'octubre.

Proves d'anivellació presencial de francès (16.30 h), català (17.30 h), italià (18.30 h) i alemany (19.30 h).
Del 3 al 15 d'octubre.

Accés a la Prova d'anivellació online d'anglès.

* Solament heu de fer la prova online d'anivellació d'anglès si no teniu cap certificat reconegut del nivell anterior al qual us voleu matricular (Anglès A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1, C.1.2).

Documentació

* La documentació de la matrícula s'ha d'enviar a l'adreça matricula@eoimao.com:

 • Fotocòpia del DNI o del NIE.
  • Si ja heu estat matriculat a l'EOI, no cal que aporteu la fotocòpia del document d'identitat.
 • Resguard de la matrícula online.
 • Certificat reconegut del nivell o prova d'anivellació.
  • Si teniu dubtes amb relació a la certificació del vostre nivell, consulteu els certificats reconeguts que acrediten la competència en Llengua estrangera o en Llengua catalana.
  • En el cas de no tenir cap certificat d'alemany, català, francès i/o italià, us heu de presentar a la Prova d'anivellació de dia 3 d'octubre a l'EOI.
  • En el cas de no posseir cap certificat reconegut d'anglès, heu de fer la Prova d'anivellació online d'anglès.
 • Resguards del pagament de les taxes (MODELO 046) o document que n'acrediti la bonificació o l'exempció del pagament.
  • Consulteu les Exempcions i bonificacions per a famílies nombroses, alumnes becats, persones a l'atur o en situació de vulnerabilitat econòmica o risc social, víctimes d'actes terroristes o de violència de gènere, persones dependents o amb dificultats personals, etc.
  • El pagament de les taxes s'ha d'efectuar després de finalitzar el procés de matriculació online.
 • Imprès d'autorització de dades personals d'imatge i veu.

Pagament

* El pagament s'ha d'efectuar a través de la pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB):

CONCEPTESTAXESTaxes família nombrosa

Obertura d'expedient.

* Si heu estat matriculat abans a l'EOI, no heu de tornar a abonar la taxa d'obertura d'expedient.

Accés al Pagament de l'obertura d'expedient.

24,40€

Accés al Pagament de l'obertura d'expedient (Família nombrosa).

12,20€

Drets d'examen.

* En cas de voler-vos matricular de més d'un idioma, n'heu de pagar els drets d'examen de cadascun.

Accés al Pagament dels drets d'examen.

153,40€

Accés al Pagament dels dret d'examen (Família nombrosa).

76,70€

Serveis generals.

* En cas de voler-vos matricular de més d'un idioma, els serveis generals només els heu d'abonar una única vegada.

Accés al Pagament dels serveis generals.

11,62€

Accés al Pagament dels serveis generals (Família nombrosa).

5,81€

TOTAL

189,42€

94,71€ (Família nombrosa)

Proves d'anivellació

IDIOMAHORA
Francès16.30 h
Català17.30 h
Italià18.30 h
Alemany19. 30 h

Per sol·licitar la vostra assistència, heu d'enviar un correu electrònic a matricula@eoimao.com. A l'assumpte del correu hi heu d'escriure provanivell+nom+cognom (ex.: provanivellantoniapons) i al text del missatge hi heu d'indicar l'idioma i l'hora en què esteu interessats.

La prova d'anglès és exclusivament online. Heu de descarregar-ne el resultat i enviar el document juntament amb la resta de la documentació a l'adreça matricula@eoimao.com.

Anglès C1.2 per a docents

Terminis i documentació

TERMINIS

Accés a la Prova d'anivellació online d'anglès.

(Solament en el cas de no tenir el certificat del nivell Avançat C1.1)

De les 8 h del dia 13 a les 22 hores del dia 14 de setembre.

El full de matrícula i la resta de la documentació requerida s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic matricula@eoimao.com

 • Full de matrícula.

 • Còpia del DNI.
 • Certificat del secretari del centre on el professor estigui destinat, o del director general respectiu on el professor estigui en comissió de serveis.
 • Certificat acreditatiu del nivell d'anglès avançat C1.1 de l'EOI (RD 1041/2017) o resguard acreditatiu de la prova d'anivellació online d'anglès.
Del 15 al 30 de setembre.

Destinataris

 • Docents en actiu del cos o en comissió de serveis d'educació infantil, primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i de formació professional de les Illes Balears.

Objectius

 • Preparar el professorat en el desenvolupament de les competències lingüístiques per a l'obtenció del certificat del nivell d'anglès Avançat C1.

Durada i horari

 • Curs de 120 hores, 2,5 hores presencials els dilluns de les 16.30 a les 19 hores, del 4 d'octubre al 30 de maig. Les hores semipresencials es fan a través d'una platatorma virtual i són de caràcter obligatori.

Llista definitiva de preinscrits

Consulteu la llista definitiva de preinscrits amb plaça assignada i en llista d'espera:

Llista definitiva de preinscrits curs 2022-23

Terminis

Del 7 de juny a les 9.00 h fins al 16 de juny a les 23.59 h

Qui ha de fer la preinscripció?

 • Totes aquelles persones que vulguin cursar estudis en aquest centre i/o que no hi hagin estat matriculades durant el curs 2021-22.

 • Aquelles persones que hi han estat matriculades en modalitat lliure, programa That's English, programa EOIES, programa EOI-CEPA, programa SOIB, i vulguin seguir estudiant en règim oficial.

 • Alumnes oficials del curs 2021-22 que volen començar un altre idioma.

 • Alumnes que hagin anul·lat la seva matrícula el curs anterior.

Edat mínima per accedir a l'EOI

 • Anglès: S'ha de tenir 16 anys complerts el 31/12/2022 o haver cursat i aprovat 4t d'ESO.

 • Altres idiomes: S'ha de tenir 14 anys fins el 31/12/2022 o haver cursat i aprovat 2n d'ESO.

Important:

 • Llegiu detingudament les instruccions abans de fer el tràmit.

 • Podeu sol·licitar un màxim de dos idiomes.

 • En cas de tenir coneixements previs de l'idioma que voleu cursar, comproveu aquí els certificats reconeguts per a l'acreditació de la competència en llengües estrangeres (certificats de català).

 • En cas de no tenir acreditació, us haureu de presentar a les proves d'anivellació d'alemany, francès, català i italià el dia 17 de juny. Heu d'enviar un correu electrònic a matricula@eoimao.com confirmant la vostra assistència. Podeu comprovar els horaris a les instruccions.

 • La prova d'anivellació d'anglès es fa en línia i està disponible del 7 al 16 de juny. Trobareu l'enllaç a l'hora de fer la preinscripció.

 1. Preinscripció

 2. Curs 2022-23

 3. Instruccions Preinscripció online