Equivalències

Idiomes estrangers

Acreditacions de titulacions d'idiomes estrangers reconegudes per la CAIB


Equivaléncies de català

Equivalències reconegudes de títols, diplomes i certificats de català


Equivalències dels títols actuals de l'EOI amb plans d'estudis anteriors

Oficial (RD 1629/2006)Ba1Ba2In1*In2Av1**Av2C1C2
Oficial (RD 967/1988)12345
Lliure (RD 1629/2006)NBaNInNAvC1C2
Lliure (RD 967/1988)CECS
A distància (Ordre 02/11/1993)123
A distància (Ordre 1742/2008)Ba1Ba2In1In2
A distància (Ordre 1211/2014)Ba1Ba2In1In2Av1Av2
Marc europeu comú de referència

(fins al curs 2016-2017)

A1A2+B1B1+B2B2+C1C2
Marc europeu comú de referència

(a partir del curs 2017-2018)

A1A2+B1.1B1.2B2.1B2.2C1C2
B1B2

Av=avançat; Ba=bàsic; CE=cicle elemental; CS=cicle superior; In=intermedi; NAv=nivell avançat; NBa=nivell bàsic; NIn=nivell intermedi

Correspondències entre el pla d'estudis anterior i l'actual